2024 අයවැය ඉලක්ක ගැන Fitch Ratings ආයතනයෙන් අනාවැකියක්

November 16, 2023

2024 සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ අයවැයෙන් දක්වා ඇති ඉලක්ක, ලබන වසරේ අඛණ්ඩව සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කරන ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සමඟ වුවද අභියෝගාත්මක වනු ඇති බව Fitch Ratings ආයතනය පවසයි.

ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ නියෝජිතායතනය පැවසුවේ, බැංකු ප්‍රාග්ධනීකරණ පිරිවැය හැරුණු විටත්, නව දත්ත අනුව 2024 දී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 7.1%ක වත්මන් පුරෝකථනයට වඩා මූල්‍ය හිඟය පුළුල් වනු ඇති බවයි.

t

o

p