නැඟෙනහිර වන විනාශය නැවැත්වීමට දැන්වීම් පුවරු

March 3, 2021

නැගෙනහිර පළාතේ වන විනාශය පාලනය කිරීම සඳහා, නැගෙනහිර පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයාගේ මහ ලේකම් කාර්යාලය විසින් ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවල රජයේ සංචිතවල දැන්වීම් පුවරු ඉදිකරනු ලැබේ.

ඒ අනුව පළමු දැනුම් දීමේ පුවත නැගෙනහිර පළාතේ ආණ්ඩුකාර අනුරාධ යහම්පත් මහත්මිය විසින් කුච්චාවෙලි හිදී නිරාවරණය කරන ලදී.

වන විනාශය පිළිබඳ තොරතුරු යැවිය යුතු බව එහි ඇති දැන්වීම් පුවරුවල සඳහන් වේ.

t

o

p