එජාප පාක්‍ෂිකයින් දාසය ලක්‍ෂයක් ඡන්ද පොලට ඇවිත් නෑ

August 9, 2020

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය ඇතුළු විපක්‍ෂයේ ඡන්ද දායකයින් ලක්‍ෂ 16 ට වැඩි පිරිසක් මෙවර ඡන්දය භාවිතා කර නොමැති බව සමඟි ජනබලවේගයේ අපේක්‍ෂක ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසනවා.

t

o

p