අමෙරිකානුවන් මිලියන 10ක් විරැකියා දීමනා ඉල්ලයි

April 8, 2020

කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය සමගින් රැකියා අහිමිවූ අමෙරිකානුවන් සිය විරැකියා දීමනාව ලබාගැනීම සඳහා පෝලිම් ගැසී සිටි ආකාරය විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි.

පවතින තත්ත්වය හමුවේ සියලුම ජනතාව වෙත මුව ආවරණ සහ අත්වැසුම් වැනි දෑ භාවිත කරන ලෙසින් රජය දැනුම්දී ඇතත්, ඒවා සපයාගැනීමට නොහැකිව එරට රැකියා විරහිත ප්‍රජාව අපහසුතාවට පත්ව සිටින බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි.

මේ අනුව මාර්තු මාසයේ අවසාන සතියේදී පමණක් විරැකියා දීමනා සදහා ඉල්ලුම් කර ඇති රැකියා විරහිත ප්‍රජාව මිලියන 10ක පමණ වෙයි.

t

o

p