සිංහ ශතවර්ෂ සැමරුම් පාගමට සහභාගී වූ අගැමැති රනිල්

March 12, 2017

විහාර මහා දේවි උද්‍යානය ඉදිරිපිටදී පැවැති සිංහ සමාජයේ ශතවර්ෂ සැමරුම් පාගමනට එක්වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා.

lions-work1 lions-work2 lions-work3

t

o

p