ගෝල්ෆේස් පාර වැසෙයි.

March 22, 2015

 (22දා) පස්වරු 3.30 සිට පස්වරු 5.30 දක්වා ගෝල්ෆේස් වටරවුමේ සිට ගාලුපාර, එන්.එස්.ඒ. වටරවුම, ලෝටස් පාර සිට සෙරමික් හංදිය දක්වා සහ ජනාධිපති මාවත දක්වා මාර්ග වසා තැබෙන බව පොලීසිය නිවේදනය කරයි. 

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p