දෙසැම්බර් 10 විශේෂ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක්

November 21, 2023

පාර්ලිමේන්තුව දෙසැම්බර් 10 වැනි ඉරිදා රැස්වීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කර තිබේ.

පනත් කෙටුම්පත සහ මුදල් පනත් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියැවීමේ විවාදය එදින පැවැත්වීමටයි එකඟත්වය පළ ව ඇත්තේ.

පක්ෂ විපක්ෂ සම සභාපතීත්වයක් යටතේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවක් (Select Committee) පත් කිරීමට ද මෙහි දී කෝප් කමිටුවේ අවධානය යොමු ව තිබේ.

මේ අනුව එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සහ මුදල් පනත් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියැවීමේ විවාදය එදින පැවැත්වීමට මෙහිදී තීරණය වී තිබේ.

මීට අමතරව ලබන 22 සහ 24 දෙදින පාර්ලිමේන්තු කටයුතුවල සංශෝධන කිහිපයක් ද සිදුවිය.

මේ අනුව ලබන 22 වැනිදා පෙ.ව 9.30 සිට ප.ව 10.00 දක්වා වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්නවලින් අනතුරුව කාරක සභා අවස්ථා විවාදය පැවැත්වෙන අතර ඉන්අනතුරුව පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් වන වයිට් රෝස් පදනම (සංස්ථාගත කිරීමේ) , නැගිටිමු නැගෙනහිර සංවිධානය (සංස්ථාගත කිරීමේ), ශ්‍රී ලංකා එක්සත් ක්‍රිස්තියානි සහෝදරත්වය (සංස්ථාගත කිරීමේ), සමාධි භාවනා හා යෝගා මධ්‍යස්ථාන (සංස්ථාගත කිරීමේ), දක්ෂිණ ලංකා තෘතීයික අධ්‍යාපන හා නායකත්ව පුහුණු පීඨය (සංස්ථාගත කිරීමේ) පනත් කෙටුම්පත් දෙවනවර කියවීමෙන් අනතුරුව ව්‍යවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාව වෙත යොමු කිරීමට නියමිතව ඇත.

එසේම නොවැම්බර් 24 වැනිදා ද පෙ.ව 10.00 සිට ප.ව 6.00 දක්වා පැවැත්වෙන කාරක සභා අවස්ථා විවාදයෙන් පසු පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් වන සහන ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීමේ), සමාධි භාවනා හා යෝගා මධ්‍යස්ථාන(සංස්ථාගත කිරීමේ), රුහුණු උදානය සංවිධානය (සංස්ථාගත කිරීමේ), මාතර සමය සංවිධානය (සංස්ථාගත කිරීමේ සහ ශ්‍රී ලංකා ඖෂධ විද්‍යා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීමේ) පනත් කෙටුම්පත් දෙවනවර කියැවීමෙන් අනතුරුව ව්‍යවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාව වෙත යොමු කිරීමට නියමිතව තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අක්‍රමිකතාවන් පිළිබද විමර්ශනය සදහා පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවක් (Select Committee) පත් කිරීම පිළිබදව ද මෙහිදී අවධානය යොමුව ඇත. පක්ෂ සහ විපක්ෂ සම සභාපතීත්වයක් යටතේ සහ සම කාරක සභා සාමාජික සංඛ්‍යාවක් යටතේ මෙම කාරක සභාව ස්ථාපිත කිරීම සදහා මෙහිදී එකඟත්වය පළවූ බව මහලේකම්වරිය පැවසුවාය.

එසේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඇතුළු අනෙකුත් ආයතන සම්බන්ධයෙන් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභා රැස්වීම් ඉදිරියට පැවැත්වීමටත් කාරක සභා සභාපතීත්වය සම්බන්ධයෙන් පියවර ගන්නේ නම් එය කාරක සභා සාමාජිකයන්ගේ තීරණයක් පරිදි සිදුවිය යුතු බවටත් මෙහිදී සාකච්ඡා වී ඇත.

t

o

p