මහජන බැංකුවෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

March 17, 2023

මහජන බැංකුවේ පවත්වාගෙන යන රාජ්‍ය ආයතනවල බැංකු ගිණුම් සම්බන්ධව විශේෂ නිවේදනයක් සිදුකර තිබේ.

ඒ අනුව සඳහන් වන්නේ, එම ගිණුම් සම්බන්ධව නොමග යවන සුළු කරුණු වාර්තා වන බවයි.

එම නිවේදනය පහතින්.,

t

o

p