වතු කම්කරුවන් කිරිබත් කපයි

April 11, 2021

සිය දෛනික වැටුප රුපියල් 1,000ක් දක්වා වැඩි කිරීමත් සමග වතු කම්කරුවන් තේ වතු ආශ්‍රීතව පිහිටි කොවිල් වලට ගොස් එම වැටුප ලබා දිමට කටයුතු කල සියළු පාර්ශවයන්ට ආශිර්වාද පතා පුජා පවත්වා තිබෙනවා. වතු කම්කරුවන්, වතු වෘත්තිය සමිති වල ප්‍රාදේශිය නායකයින් සමග එක්ව කිරිබත් අනුභව කරමින් සතුට සැමරූ බවයි.

වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1,000 දක්වා වැඩි කිරිමට වැටුප් පරිපාලක සභාව තිරණය කළා. තේ වතු සමාගම් විසින් වතු කම්කරුවන්ට දිනක වැටුප රුපියල් 900 ක් සහ අයවැය දිමනාව වශයෙන් රුපියල් 100 ක දිමනාවක් ඇතුළුව රුපියල් 1,000ක් ලබා දි තිබෙනවා.

t

o

p