යුරෝපා රටවල් කොරෝනා ව්‍යසනයත් සමග පනවනු ලැබූ සීමා ලිහිල් කිරීමට සැරසේ

May 3, 2020

නව කොරෝනා ව්‍යසනයත් සමග පනවනු ලැබූ සීමා තවදුරටත් ලිහිල් කිරීමට යුරෝපා රටවල් කටයුතු කරමින් සිටිනවා.

සති 07කට පසු පළමු වරට එළිමහනේ ව්‍යායාම කිරීම සඳහා වැඩිහිටියන්ට අවසර ලබාදීමටයි ස්පාඤ්ඤය තීරණය කර තිබෙන්නේ.

ඒ අනුව ස්පාඤ්ඤයේ බොහෝ වීථී වල අද පෙරවරුවේ වැඩිහිටියන් ව්‍යායාම්වල යෙදී සිටිනු දක්නට ලැබුණා.

t

o

p