ජනතාද්‍රෝහී ඇමෙරිකානු ගිවිසුම් ඉරා දමනු

February 10, 2020

දේශ ද්‍රෝහී ගිවිසුමට විරුද්දව පාරට බහින්න.

ජනතාද්‍රෝහී ඇමෙරිකානු ගිවිසුම් ඉරා දමනු – අන්තර් භික්ෂූ බල මණ්ඩලයෙන් විරෝධය.

රත්කරව්වේ ජිනරථන හිමි, අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල භික්ෂු බල මණ්ඩලයේ කැදවුම්කරු ගල්වැව
සිරිධම්ම හිමි ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි විය

t

o

p