යුද හමුදාවෙන් රට පුරා සෝදිසි මෙහෙයුම්

May 3, 2019

යුද හමුදාව විසින් රට පුරා කළ සෝදිසි මෙහෙයුමෙන් සැකකරුවන් අවි ආයුද හා රුධිර එකතු කරන උපකරණ ඇතුළු නීති විරෝධි උපකරණ රැසක් සොයා ගනියි. ඊට අදාළ ඡයාරූප පහත පළවේ.

btrhdr

btrhdr

Serching 1 Serching 2 Serching 3 Serching 4 Serching 5 Serching 6 Serching 7 Serching 8 Serching 9 Serching 10 Serching 11 Serching 12 Serching 13 Serching 14

btrhdr

btrhdr

t

o

p