තායිලන්තයෙන් මිලියන 8ක නියං ආධාර

February 20, 2017

තායිලන්ත රජය විසින් නියං සහනාධාර වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රදානය කළ රුපියල් මිලයන 8 ක චෙක්පත ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින තායිලන්ත තානාපති නොපෝන් අද්චරියාවනිච් මැතිතුමා විසින් අද දින විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේදී ගරු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාට භාර දෙන ලදි.

t

o

p