සිසුන් අතර ගැටුමකින් 6 ක් රෝහලේ – 15 ක් පොලිස් අත්අඩංගුවට

February 15, 2017

කොළඹ ආනන්ද, නාලන්ද හා ඩී.එස්. සේනානායක පාසල් හි සිසුන් අතර ඇතිවූ ගැටුමකින් තුවාල ලැබූ සිසුන් 6 දෙනෙකු රෝහල් ගත කර ඇති අතර සිසුන් 15 දෙනෙකු පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්ව තිබේ.

t

o

p