ගංගාරාම නවම් පෙරහැර

February 11, 2017

කොළඹ, හුණුපිටිය, ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ 2017.02.10 දින පැවැති නවම් පෙරහැර උත්සවයට සහභාගී වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා.

t

o

p