දුම්රිය පා පුවරුව තහනම්!

November 29, 2015

දුම්රිය පාපුවරුවේ යාම නිසා සිදුවන අනතුරු සැලකිල්ලට ගෙන ලබන පළමු වෙනිදා සිට දුම්රියවල පා පුවරුවේ ගමන් කිරීම තහනම් බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
මේ යටතේ දුර ගමන් සේවා දුම්රිය වල පාපුවරුවේ යාම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් බව එම දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

දුම්රිය ආඥා පනත යටතේ පා පුවරුවේ ගමන් කිරීම තහනම්ය.

 

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p