අමුණුගමටත් ඇමැතිකමක්

October 23, 2015

විශේෂ ව්‍යාපෘති කැබිනට් ඇමැතිවරයා ලෙස ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය.

ඔහු ද සමග කැබිනට් ඇමැතිවරුන් සංඛ්‍යාව 48කි.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p