ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයන්ට තායිලන්තයට ඇතුළුවීමේ වීසා බලපත්‍රය නොමිලේ

May 30, 2024

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පැමිණෙන අමුත්තන් ඇතුළු සංචාරකයන් වැඩි වශයෙන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ අරමුණින් තායිලන්ත කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් නව වීසා ප්‍රවර්ධනයන් අනුමත කර තිබේ.

එම වැඩපිළිවෙළේ කොටසක් ලෙස, ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයන්ට තායිලන්තයට ඇතුළුවීමට වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය නොවන අතර දින 60ක් දක්වා රැඳී සිටිය හැකිය.

බැංකොක් පෝස්ට් පුවත්පතට අනුව, අන්තර්ජාතික සංචාරකයන් සඳහා තායිලන්තයේ ආකර්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීමේ උත්සාහයේ කොටසක් වන මෙම පියවර 2024 ජූනි 1 වැනි දින සිට බලපැවැත්වෙනු ඇත.

t

o

p