පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ සැසිවාරයට සහභාගි වන්නැයි කථානායකවරයාගෙන් මන්ත්‍රීවරුන්ට ඉල්ලීමක්

November 9, 2019

අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝගවල 16 දරන ස්ථාවර නියෝගය ප්‍රකාරව 2019 නොවැම්බර් මස 11 වැනි සඳුදා පෙරවරු 11.30 ට පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ රැස්වීමක් කැඳවා ඇති බැවින් ඊට සහභාගී වන ලෙස කථානායකතුමන් සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටි.

t

o

p