නොළුම් පොකුණේ පැවති පොලිස් වර්ණ රාත්‍රිය

February 1, 2017

නෙළුම් පොකුණ රඟහලේ ඊයේ (31) පැවති පොලිස් වර්ණ රාත්‍රියට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහාභාගී විය.

Police-coluer-night1 Police-coluer-night2 Police-coluer-night3 Police-coluer-night4 Police-coluer-night5 Police-coluer-night6

t

o

p