ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරෙයි

October 5, 2016

2016 – 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට මුදාහැර තිබේ.

එම ප්‍රතිඵල www.doenets.lk යන වෙබ් අඩවියෙන්ද  ලබාගත හැකිය.

t

o

p