වොල්ගා සහ හර්ෂණ යුග දිවියට

August 11, 2016

හර්ෂන බෙත්මගේ සහ වොල්ගා කල්පනී යුග දිවියට එළඹුණා. මේ එම විවාහ උත්සවයේ ඡායාරූප.

13925282_507811572745618_2808011316035351552_n

IMG_9739

IMG_9745

IMG_9750

IMG_9764

IMG_9766

IMG_9768

 

IMG_9819

 

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p