අද (01) සිට බස් ගාස්තු වැඩි වෙන්නේ මෙහෙමයි.

August 1, 2016

ජාතික ගමනා ගමන කොමිසම අද සිට බස් ගාස්තු වැඩි කිරිමට පුද්ගලික බස් රථ හිමියන්ට අවසර ලබා දුන්නේය. ඒ අනුව අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 9.00 දක්වා වැඩිවේ. බස් ගාස්තු වැඩි වෙන ආකාරය පහත පරිදි වේ.

01 Sri-lanka-bus-coach-transport

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p