”අගමැතිතුමා පරණ කූට්ටම අතහැර අලුත්වැඩපිලිවෙලකට යායුතුයි” – හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා

April 23, 2018

t

o

p