තම නායකයාගේ බෙල්ල කපා නායකත්වය ගැනීමට තරම් සදාචාර පිරිහීමක් මට නැහැ -රාජිත

April 10, 2018

t

o

p