කෑගල්ල ව්‍යවසායකයින්ට වර්ණ ප්‍රධානය අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතින්

February 20, 2017

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ව්‍යවසායකයින්ගේ වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අලව්ව ග්‍රීන්ලේස් හෝටලයේ පැවැත් වුණි.
Ranil-in-Kegalle1 Ranil-in-Kegalle2 Ranil-in-Kegalle3

t

o

p