විමල් වීරවංශ කතානායකට තර්ජනය කරයි

October 5, 2016

තමන්ට තර්ජනය නොකරන්නැයි කියමින් කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදි ඊයේ (05) විමල් වීරවංශ මහතාට දැඩිව අවවාද කළේය.
විරවංශ මන්ත්‍රීතුමා ඉදගන්න…. නැතිනම් මට නම් කරන්න වෙනවා… මට තර්ජනය කරන්න එපා….. යැයි කියමින් කතානායකවරයා මේ අවවාදය කළේය.
වැට් බදු පනත් කෙටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය මත නිවැරදිව ගැසට් පත්‍රයේ මුද්‍රණය කළ බවට වැඩබලන මුදල් ඇමති ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් මුද්‍රණාලයාධිපතිවරයා සහ නිතිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ ලිපි සභාගත කළ අවස්ථාවේ ඇති වූ විවාදයේදි කතානායකවරයා මේ අවවාදය කරනු ලැබීය.
ෙ මට පැහැදිලි කරන්න දෙන්න …. මේ ලිපි අපේ ප්‍රශ්න කිරිමට අදාළ නැහැ… අපට කතා කරන්න දෙන්න… ඔබතුමාත් හරියට හීන් බබා සීයා වගේනේ වැඩ කරන්නේ යැයි විමල් විරවංශ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.
කතානායක – මොකක්ද කිව්වේ…. විරවංශ මන්ත්‍රීතුමා ඉදඟන්න මම ඊයේ මේ ගැන තිරණයක් දුන්නා. මම විරවංශ මන්ත්‍රීතුමාට අවවාද කරනවා. මට තර්ජනය කරන්න එපා…. මම ඔබට අවවාද කරනවා. මේක පිළිගන්නේ නැතිනම් වෙන මාර්ග තියෙනවා. මේ පනත පාර්ලිමේන්තුවේ පිළිඅරගෙන තියෙනවා.

t

o

p