ඈත්ත ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අපි කළ යුත්තේ මොනවාද ?

January 26, 2015

 

 

 

 

 

 

 

අද 26 දින කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ශය විසින් ” ඈත්ත ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අපි කළ යුත්තේ මොනවාද ?” අත්පත්ත්‍රිකා බෙදීම සිදු කරන ලදී.

 


                                                                                                                                                3 4 5

 

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p