සීනි ගණන් බස්සයි

July 18, 2016

සීනි ආනයනික විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද අද රාත්‍රීයේ සිට රු.29.75 කින් පහත වැටේ.ඒ් අනූව සීනි  01kgක් සඳහා පැවැති රුපියල් 30ක බද්ද රුපියල් 29.75කින්  පහත බසි.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p