මහවැසි නිසා උඩරට දුම්රිය ‍ගමන් නතරකරයි

December 26, 2014

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවන කටයුතු සම්‍පුර්ණයෙන් ඇණහිට ඇති බව දුම්රිය පාලකමැදිරිය පවසයි.

නායයෑම් සහ ජල ගැලීම් හේතුවෙන් උඩරට දුම්රිය මාර්ගය ස්ථාන කිහිපයක දී අවහිර වී ඇත.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p