මුහුදු යාමට ධීවරයින්ට හවස 06 දක්වා අවසර

March 24, 2020

අද උදෑසන 6.00 සිට සවස 6.00 දක්වා කාලය තුළ දිවයින පුරා සියලුම ධීවරයන්ට මුහුදු යාමට අවසර ලබාදී ඇතැයි ධීවර අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ධීවර අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ, නාවික හමුදාව සමග සාකච්ඡා කර මෙම තීරණයට එළැඹි බවය.

t

o

p