ජනහඬ පදනම ලන්ඩන් මන්ත්‍රීවරු දැනුවත් කරති

ලන්ඩන් නුවර ශ්‍රී ලංකා ජනහඬ පදනමේ සාමාජික පිරිසක් පසුගියදා එම පළාතේ බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන විරේන්ද්‍ර ශර්මා සහ සීමා මල්හෝත්‍රා හමුවී ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන දේශපාලන හා සමාජීය තොරතුරු පිළිබඳ දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් පවත්වනු ලැබූහ.

Geneva and PC elections

President J.R. Jayewardene, whatever his faults, was not without wisdom. At a time when non-alignment was a buzzword, he remarked that there were only two non-aligned nations in the world and they were the United States and the Soviet Union. Once the Soviet Union disintegrated, only the US which was the sole remaining superpower, remains Read More

National Statement by Prof. G.L. Peiris at the 25th Session of the HRC

Minister of External Affairs and Leader of the Sri Lanka delegation Prof. G.L. Peiris, delivering the National Statement at the High Level Segment of the 25th Session of the UN Human Rights Council in Geneva on 5 March 2014, rejected the Report of the High Commissioner in its entirety, saying it was fundamentally flawed and Read More

Child soldiers, hidden problem in US

By Tim King According to the United Nations Human Rights Commission (UNHCR), allowing children to serve in the military, in a combat environment is a war crime. This is simple for most people to understand. But if it is illegal, why does the US allow children to serve in its military and how is that Read More

t

o

p