රුසියානු ඔක්තෝබර් විප්ලවයේ සියවස් සැමරුම

March 14, 2017

2017 මාර්තු මස 13 දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවති රුසියානු ඔක්තෝබර් විප්ලවයේ සියවස් සැමරුම් උත්සවයට සහභාගි වූ ජනාධිපතිතුමා සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමා.

Rusiyan-Viplawaya1 Rusiyan-Viplawaya2 Rusiyan-Viplawaya3

t

o

p