පොලිස් කොමිසමේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි

January 6, 2017

පොලිස් කොමිසමේ සභාපති සිරී හෙට්ටිගේ මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ඒ පිළිබඳ ලිපිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට ඉදිරිපත් කර ඇති බව ජාතික පොලිස් කොමිසමේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේය.

t

o

p