වතු කම්කරුවන්ට වෑටුප් වෑඩිවේ….

July 25, 2016

වතු කම්කරුවන්ට වෑටුප් වෑඩිවීමට අදාල අන්තර් කාලීන දීමනාව හිග මුදල්ද සමග ආපසු ගෙවීමට හාම්පුතුන්ගේ සම්මේලනය එකග විය.රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ප්‍රාදේශීය වෑවිලි සමාගම නියෝජනය කරන හාම්පුතුන්ගේ සම්මේලන නියෝජිතයින් අතර අද 25 පෑවති විශේෂ සාකච්චාවකදී මේ  තීරණය ගෙන ඈත..

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p