හිටපු අගවිනිසුරු සන්ධාන ලයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට..?

July 7, 2015

ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මහැතිවණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ජාතික ලයිස්තුවට හිටපු අගවිනිසුරු සරත් එන් ද සිල්වා මහතා නම් කෙරෙනු ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p