‘ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මාවත’

May 19, 2015

‘ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා’ මාවත නමින් මරදානේ ආනන්ද මාවත සහ කැටවල මුල්ල යා කරන මාර්ගය නම් කර තිබේ.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p