නාමල් වලස්මුල්ලේ කඩයකින් තේ බොයි

January 27, 2015

නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා තනිවම ගොස් වලස්මුල්ලේ තේ කඩයකින් තේ බොන ආකාරය දැක්වෙන ඡායාරූපයක් ඔහුගේ ට්විරේ ගිණුම හරහා ප්‍රචාරය කර ඇත.0000

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p