ලංකා විවුස් වෙබ් අඩවියට පිවිසීම අවහිර කරයි

December 5, 2014

ලංකා විවුස් වෙබ් අඩවියට පිවිසීම අවහිර කොට ඇති බව වාර්තාවේ. වෙබ් අඩවියට පිවිසීම ප්‍රොක්සි මගින් සිදුකල හෑක .

cc

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p