ඇයවැය ඡන්දය අද

November 24, 2014

2015 වසර සඳහා වූ අයවැය ඡන්ද විමසීම අද පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වේ.

ජාතික හෙළ උරුමය ඡන්දය විමසීමෙන් වැලකී සිටීමට තීරණය කර ඇත.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p