හොර ඡන්ද දමන හැටි එස්.බී. හෙළි කරයි..

November 24, 2014

ජනාධිපතිවරණය සඳහා 1999 වසරේ ඡන්ද විමසීම පැවතෙද්දී හොර ඡන්ද දැමූ ආකාරය ඇමති එස්.බී. දිසානායක හෙළි කරයි.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p