ජනාධිපතිවරණයට මට තරග කරන්න බෑ කියන අය උසාවි යන්න

October 19, 2014

ජනාධිපතිවරණයට තමන් තුන් වන වරට ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධයෙන් කිසිවෙකුට හෝ ප‍්‍රශ්ණයක් ඇතිනම් අධිකරණයට යන්නැයි ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කියයි.

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p