සෙරන්ඩිබ් බක්මහා උළෙල මැයි 6දා

April 9, 2017

සෙරන්ඩිබ් ක්‍රීඩා සමාජය පලමු වරටත් සංවිධානය කරන මහා බක්මහා උළෙල මැයි මස 6දා එස්.එස්.සී ක්‍රීඩා පිටියේදී දවස පුරා පැවැත්වෙයි.

t

o

p